ເວັບໄຊການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ

ການທ່ອງທ່ຽວລາວ – ເວັບໄຊ້ທາງການກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ

ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກລາວ (Eco-Tourism Laos) – ເວັບໄຊ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທໍາມະຊາດ ແລະ ກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາໃນ ສປປ ລາວ.

ລາວ ລູບ (Laos Loop) – ເວັບໄຊ້ສວຍງາມທີ່ລະບຸລາຍລະອຽດທັດສະນີຍະພາບ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆຢູ່ພາກກາງຂອງ ສປປ ລາວ.

ພາກໃຕ້ຂອງລາວ (Southern Laos) – ເວັບໄຊ້ກ່ຽວກັບການແບ່ງປັນສໍາລັບກິດຈະກໍາມ່ວນຊື່ນ ຜ່ານການເລົ່າເລື່ອງຈາກພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ.

ການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ຄໍາມ່ວນ – ເວັບໄຊ້ທາງການກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ

ການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ຫຼວງພະບາງ – ເວັບໄຊ້ທາງການກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ການທ່ອງທ່ຽວແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ – ເວັບໄຊ້ທາງການກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ

ການທ່ອງທ່ຽວແຂວງໄຊຍະບູລີ – ເວັບໄຊ້ທາງການກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ການທ່ອງທ່ຽວແຂວງຜົ້ງສາລີ – ເວັບໄຊ້ທາງການກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ

ສື່ທີ່ກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດລາວ

ຈໍາປາ ເມືອງລາວ (Champa Meuanglao) – ຄູ່ຮ່ວມງານດິຈິຕອນຂອງ ວາລະສານໃນເຮືອບິນຂອງສາຍການບິນລາວ

ດິສຄອບເວີ ລາວ ທູເດ (Discover Laos Today) – ໜຶ່ງໃນເວັບໄຊ້ນໍາໜ້າທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການຈອງ

ຮັກລາວ (Love Laos) – ກະດານບລັອກທີ່ມີເລື່ອງເລົ່າ ແລະ ອັບເດດກ່ຽວກັບ ສປປ ລາວ

ພວກເຮົາລາວ (We Are Lao) – ກະດານບລັອກທີ່ມີການອັບເດດກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ

ອາຫານຈາກແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ – ເວັບໄຊ້ສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານອາຫານ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງບັນດາແຂວງ ພາກເໜືອໃນລາວ

ໂລນລີ ແພລນເນັດ (Lonely Planet) – a reputable international website for information on traveling to Laos

ເທຣເວວ ຟິຊ (TravelFish) – ເວັບໄຊທີ່ນິຍົມສໍາລັບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ່ອງທ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ

ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນໍ້າຂອງ – ແຟລດຟອມດິຈິຕອນສໍາລັບການທ່ອງທ່ຽວສະເພາະໃນບັນດາປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງ

ຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບປະເທດລາວ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ – ເວັບໄຊ້ທາງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

ລາວຊຽນ ທາມ (Laotian Times) – ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານພາສາອັງກິດຂອງເອກະຊົນ

ວຽງຈັນທາມ (Vientiane Times) – ເວັບໄຊ້ຂ່າວພາສາອັງກິດຂອງລັດຖະບານ