ໂຄງການ LaoSafe ປະກອບມີພະນັກງານທີ່ເປັນຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ປະເມີນຜົນທີ່ມີທັກສະຄວາມຮູ້ ຊຶ່ງເຮັດວຽກຢ່າງເຕັມທີ່ ເພື່ອນໍາເອົາມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ ມານໍາໃຊ້ກັບທຸລະກິດ ແລະ ພະນັກງານໃນທ້ອງຖິ່ນ. ນີ້ ແມ່ນບັນດາຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ປະເມີນຜົນທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະຂອງພວກເຮົາ.

Mrs. Boutsaba Chansomphou

Mrs. Boutsaba Chansomphou

ທ່ານນາງ ບຸດສະບາ ຈັນຊົມພູ

Food & Beverage Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

Ms. Bouavanh Soukhathammavong

Ms. Bouavanh Soukhathammavong

ທ່ານນາງ ບົວວັນ ສຸຂະທຳມະວົງ

Food & Beverage Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ
Tour Guide Trainer and Assessor
ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ປະເມີນ ສຳລັບພະນັກງານນຳທ່ຽວ
Driver Trainer and Assessor
ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ປະເມີນ ສຳລັບພະນັກງານຂັບລົດ

Ms. Douangchay Phothichak

Ms. Douangchay Phothichak

ທ່ານນາງດວງໃຈ ໂພທິຈັກ

Food & Beverage Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ
Accommodation Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Ms. Mina Phongsavath

Ms. Mina Phongsavath

ທ່ານນາງ ມີນາ ພົງສະຫວັດ

Food & Beverage Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ
Tour Guide Trainer and Assessor
ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ປະເມີນ ສຳລັບພະນັກງານນຳທ່ຽວ
Driver Trainer and Assessor
ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ປະເມີນ ສຳລັບພະນັກງານຂັບລົດ

Mr. Somphamith Soupanya

Mr. Somphamith Soupanya

ທ່ານ ສົມພະມິດ ສຸປັນຍາ

Food & Beverage Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ
Tour Guide Trainer and Assessor
ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ປະເມີນ ສຳລັບພະນັກງານນຳທ່ຽວ
Driver Trainer and Assessor
ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ປະເມີນ ສຳລັບພະນັກງານຂັບລົດ

Mr. Lae Keolouangta

Mr. Lae Keolouangta

ທ່ານ ແລ ແກ້ວຫຼວງຕາ

Food & Beverage Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ
Accommodation Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Ms. Phethsamone Sengaloun

Ms. Phethsamone Sengaloun

ທ່ານນາງ ເພັດສະໝອນ ແສງອາລຸນ

Tour Guide Trainer and Assessor
ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ປະເມີນ ສຳລັບພະນັກງານນຳທ່ຽວ
Driver Trainer and Assessor
ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ປະເມີນ ສຳລັບພະນັກງານຂັບລົດ

Ms. Kitouna Santivong

Ms. Kitouna Santivong

ທ່ານນາງ ກິດຖຸນາ ສັນຕິວົງ

Accommodation Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Ms. Phenpapha Phongsa

Ms. Phenpapha Phongsa

ທ່ານນາງ ເພັນປະພາ ພົງສາ

Accommodation Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Mr. Kusonh Vilayvanh

Mr. Kusonh Vilayvanh

ທ່ານ ກຸສົນ ວິໄລວັນ

Accommodation Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Ms. Thepduangchan Bounthideth

Ms. Thepduangchan Bounthideth

ທ່ານນາງ ເທບດວງຈັນ ບຸນທິເດດ

Accommodation Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Ms. Visouta Khattignarath

Ms. Visouta Khattignarath

ທ່ານນາງ ວິສຸຕາ ຂັດຕິຍະລາດ

Accommodation Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Ms. Phoylin Phommachack

Ms. Phoylin Phommachack

ທ່ານນາງ ພອຍລິນ ພົມມະຈັກ

Accommodation Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Mr. Bounsert Xayaseng

Mr. Bounsert Xayaseng

ທ່ານ ບຸນເສີດ ໄຊຍະແສງ

Food & Beverage Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ
Accommodation Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Ms. Alounny Panyasith

Ms. Alounny Panyasith

ທ່ານນາງ ອາລຸນນີ ປັນຍາສິດ

Food & Beverage Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

Ms. Noy Saphangthong

Ms. Noy Saphangthong

ນ. ນ້ອຍ ສະພັງທອງ

Food & Beverage Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

Ms. Lattana Chandakham

Ms. Lattana Chandakham

ທ່ານນາງ ລັດຕະນາ ຈັນດາຄຳ

Food & Beverage Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ
Accommodation Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Ms. Hatsadavong Lattanakon

Ms. Hatsadavong Lattanakon

ທ່ານນາງ ຫັດສະດາວົງ ລັດຕະນະກອນ

Food & Beverage Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

Ms. Keodorkmai Vongphachanh

Ms. Keodorkmai Vongphachanh

ນາງ ແກ້ວດອກໄມ້ ວົງພະຈັນ

Food & Beverage Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

Ms. Souphaphone Ngarmvilay

Ms. Souphaphone Ngarmvilay

ທ່ານນາງ ສຸພາພອນ ງາມວິໄລ

Food & Beverage Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

Mr. Phengsone Khounsamnaan

Mr. Phengsone Khounsamnaan

ທ່ານ ແພງສອນ ຂຸນສຳນານ

Food & Beverage Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

Ms. Keomany Chittavong

Ms. Keomany Chittavong

ທ່ານນາງ ແກ້ວມະນີ ຈິດຕະວົງ

Accommodation Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Ms. Ketsy Sayavong

Ms. Ketsy Sayavong

ທ່ານນາງ ເກດສີ ໄຊຍະວົງ

Accommodation Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Ms. Kingthavanh Keobounma

Ms. Kingthavanh Keobounma

ທ່ານນາງ ກິ່ງທະວັນ ແກ້ວບຸນມາ

Accommodation Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Mr. Lithiphonh Phanthamaly

Mr. Lithiphonh Phanthamaly

ທ່ານ ລິດທິພົນ ພັນທະມາລີ

Accommodation Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Mr. Thinnakone Thongthilath

Mr. Thinnakone Thongthilath

ທ່ານ ທິນນະກອນ ທົງທິລາດ

Accommodation Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Ms. Kaisone Xayyavong

Ms. Kaisone Xayyavong

ທ່ານນາງ ໄກສອນ ໄຊຍະວົງ

Accommodation Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Trainers

Mrs. Boutsaba Chansomphou

Mrs. Boutsaba Chansomphou

ທ່ານນາງ ບຸດສະບາ ຈັນຊົມພູ

Food & Beverage Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

Ms. Bouavanh Soukhathammavong

Ms. Bouavanh Soukhathammavong

ທ່ານນາງ ບົວວັນ ສຸຂະທຳມະວົງ

Food & Beverage Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ
Tour Guide Trainer and Assessor
ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ປະເມີນ ສຳລັບພະນັກງານນຳທ່ຽວ
Driver Trainer and Assessor
ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ປະເມີນ ສຳລັບພະນັກງານຂັບລົດ

Ms. Douangchay Phothichak

Ms. Douangchay Phothichak

ທ່ານນາງດວງໃຈ ໂພທິຈັກ

Food & Beverage Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ
Accommodation Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Ms. Mina Phongsavath

Ms. Mina Phongsavath

ທ່ານນາງ ມີນາ ພົງສະຫວັດ

Food & Beverage Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ
Tour Guide Trainer and Assessor
ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ປະເມີນ ສຳລັບພະນັກງານນຳທ່ຽວ
Driver Trainer and Assessor
ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ປະເມີນ ສຳລັບພະນັກງານຂັບລົດ

Mr. Somphamith Soupanya

Mr. Somphamith Soupanya

ທ່ານ ສົມພະມິດ ສຸປັນຍາ

Food & Beverage Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ
Tour Guide Trainer and Assessor
ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ປະເມີນ ສຳລັບພະນັກງານນຳທ່ຽວ
Driver Trainer and Assessor
ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ປະເມີນ ສຳລັບພະນັກງານຂັບລົດ

Mr. Lae Keolouangta

Mr. Lae Keolouangta

ທ່ານ ແລ ແກ້ວຫຼວງຕາ

Food & Beverage Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ
Accommodation Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Ms. Phethsamone Sengaloun

Ms. Phethsamone Sengaloun

ທ່ານນາງ ເພັດສະໝອນ ແສງອາລຸນ

Tour Guide Trainer and Assessor
ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ປະເມີນ ສຳລັບພະນັກງານນຳທ່ຽວ
Driver Trainer and Assessor
ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ປະເມີນ ສຳລັບພະນັກງານຂັບລົດ

Ms. Kitouna Santivong

Ms. Kitouna Santivong

ທ່ານນາງ ກິດຖຸນາ ສັນຕິວົງ

Accommodation Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Ms. Phenpapha Phongsa

Ms. Phenpapha Phongsa

ທ່ານນາງ ເພັນປະພາ ພົງສາ

Accommodation Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Mr. Kusonh Vilayvanh

Mr. Kusonh Vilayvanh

ທ່ານ ກຸສົນ ວິໄລວັນ

Accommodation Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Ms. Thepduangchan Bounthideth

Ms. Thepduangchan Bounthideth

ທ່ານນາງ ເທບດວງຈັນ ບຸນທິເດດ

Accommodation Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Ms. Visouta Khattignarath

Ms. Visouta Khattignarath

ທ່ານນາງ ວິສຸຕາ ຂັດຕິຍະລາດ

Accommodation Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Ms. Phoylin Phommachack

Ms. Phoylin Phommachack

ທ່ານນາງ ພອຍລິນ ພົມມະຈັກ

Accommodation Trainer
ຄູຝຶກສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Assessors

Mr. Bounsert Xayaseng

Mr. Bounsert Xayaseng

ທ່ານ ບຸນເສີດ ໄຊຍະແສງ

Food & Beverage Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ
Accommodation Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Ms. Alounny Panyasith

Ms. Alounny Panyasith

ທ່ານນາງ ອາລຸນນີ ປັນຍາສິດ

Food & Beverage Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

Ms. Noy Saphangthong

Ms. Noy Saphangthong

ນ. ນ້ອຍ ສະພັງທອງ

Food & Beverage Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

Ms. Lattana Chandakham

Ms. Lattana Chandakham

ທ່ານນາງ ລັດຕະນາ ຈັນດາຄຳ

Food & Beverage Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ
Accommodation Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Ms. Hatsadavong Lattanakon

Ms. Hatsadavong Lattanakon

ທ່ານນາງ ຫັດສະດາວົງ ລັດຕະນະກອນ

Food & Beverage Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

Ms. Keodorkmai Vongphachanh

Ms. Keodorkmai Vongphachanh

ນາງ ແກ້ວດອກໄມ້ ວົງພະຈັນ

Food & Beverage Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

Ms. Souphaphone Ngarmvilay

Ms. Souphaphone Ngarmvilay

ທ່ານນາງ ສຸພາພອນ ງາມວິໄລ

Food & Beverage Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

Mr. Phengsone Khounsamnaan

Mr. Phengsone Khounsamnaan

ທ່ານ ແພງສອນ ຂຸນສຳນານ

Food & Beverage Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

Ms. Keomany Chittavong

Ms. Keomany Chittavong

ທ່ານນາງ ແກ້ວມະນີ ຈິດຕະວົງ

Accommodation Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Ms. Ketsy Sayavong

Ms. Ketsy Sayavong

ທ່ານນາງ ເກດສີ ໄຊຍະວົງ

Accommodation Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Ms. Kingthavanh Keobounma

Ms. Kingthavanh Keobounma

ທ່ານນາງ ກິ່ງທະວັນ ແກ້ວບຸນມາ

Accommodation Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Mr. Lithiphonh Phanthamaly

Mr. Lithiphonh Phanthamaly

ທ່ານ ລິດທິພົນ ພັນທະມາລີ

Accommodation Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Mr. Thinnakone Thongthilath

Mr. Thinnakone Thongthilath

ທ່ານ ທິນນະກອນ ທົງທິລາດ

Accommodation Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ

Ms. Kaisone Xayyavong

Ms. Kaisone Xayyavong

ທ່ານນາງ ໄກສອນ ໄຊຍະວົງ

Accommodation Assessor
ຜູ້ປະເມີນສຳລັບຂະແໜງສະຖານທີ່ພັກແຮມ